POST VACANT – EDUCATIE FIZICA SI SPORT-PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE – FOTBAL

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR,,MIHAI I” BUCURESTI
ANUNT

Consiliul de Administra{ie al Colegiului Tehnic Feroviar ,,Mihai 1″, cu sediul in Bucure;ti,
str.Butuceni, nr.10, sector 1,tel.}2l 2207795 anunfd organizarea concursului pentru ocuparea postului
didactic :
1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT-PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE – FOTBAL
Concursul se va desfasura conform urmatorului grafic:
f . Inregistrarea cererilor la secretariatul uniiatii – 05. 1 1 .201 4, intre orele 8- 1 6
2. Afisarea listei candidalilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs – 07 .11.2014
3. Proba practica/inspectia speciala la clasa – 10.11.2014
4. Proba scrisa – 1 1.1 1.2014
5. Depunerea contestatiilor – 12.11.2014
6. Afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor – 13.11.2014
Se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
Proba scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala, persoanele care nu prezinta un document medical din care sa reiasa faptul ca nu exista incompatibilitati de ordin medical cu functia didactica, precum si persoanele care au fost eliminate pentru frauda sau tentativa de frauda in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2012.

La cererea de inscriere la concurs vor fi atasate urmatoarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);
1′) Absolventii care au sustinut examenul de licenta/absolvire in 2014 vor prezenta copia adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverinla din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
7) Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenld a salarialilor;
8) Avizul medical din care sa rezulte ca este apt(a) pentru a preda in invatamant;
9) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

Concursul se va desfasura conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare
a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant de stat, aprobata prin OMEN nr. 4959/2013.

DIRECTOR
Prof. Bebe Cristian Aurelian

Nici un comentariu inca.

Lasa un comentariu